สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 10/05/2018 เลขที่หนังสือ :ที่ ศก 0332/ว 406

เรื่อง :มาตรการและแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย

Note:

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ