สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 26/04/2018 เลขที่หนังสือ :ที่ ศก 0332/ว 362

เรื่อง :ส่งสรุปข้อสั่งการมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1/2561

Note:

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ