สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 22/05/2018 เลขที่หนังสือ :ที่ ศก ๐๓๓๒/ว๔๔๔

เรื่อง :ขอเชิญอาสาสมัครสาธารณสุขสาขาสุขภาพจิตเข้าร่วมอบรม

Note:วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ