สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 02/06/2018 เลขที่หนังสือ :ที่ ศก ๐๓๓๒/ว ๔๑๘

เรื่อง :ขอเชิญประชุมการชี้แจงและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Note:วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ