สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 17/06/2018 เลขที่หนังสือ :ที่ ศก ๐๓๓๒ /ว๓๗๘

เรื่อง :ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๑

Note:

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ