สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 10/07/2018 เลขที่หนังสือ :ที่ ศก ๐๓๓๒ /ว๕๘๘

เรื่อง :ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนเข้ารับการอบรม

Note:วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องป

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ
03316 ตาแท่น 
03318 กุดเสลา 
03324 โคกเจริญ 
03331 ท่าพระ 
03333 เขวา 
03335 โนนสำราญ 
03336 แก 
03337 เสาธงชัย 
03340 ขนุน 
03341 นาขนวน 
03347 ด่านกลาง