สสอ.กันทรลักษ์ ส่งระบาดทุก อังคาร,ศุกร์ และ ส่ง43แฟ้ม ทุกวันศุกร์

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

วันที่ส่ง : 10/07/2018 เลขที่หนังสือ :ที่ ศก ๐๓๓๒ /ว๕๘๘

เรื่อง :ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนเข้ารับการอบรม

Note:วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องป

รหัส
ชื่อ รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ