รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

ส่งระบาดเข้าเวป สสอ.ทุกวัน อังคาร และศุกร์ ส่ง 43 แฟ้ม ทุกวันศุกร์ และสิ้นเดือน

pcucode ชื่อ รพ.สต. จำนวนหนังสือไม่ถูกรับ(ฉบับ)
03317 รพ.สต.บึงมะลู 6 ฉบับ
03318 รพ.สต.กุดเสลา 7 ฉบับ
03319 รพ.สต.หนองเดียงน้อย 4 ฉบับ
03320 รพ.สต.สังเม็ก 4 ฉบับ
03321 รพ.สต.นากันคม 2 ฉบับ
03323 รพ.สต.คำโปรย 4 ฉบับ
03324 รพ.สต.โคกเจริญ 5 ฉบับ
03326 รพ.สต.ม่วง 2 ฉบับ
03330 รพ.สต.ภูเงิน 1 ฉบับ
03333 รพ.สต.เขวา 4 ฉบับ
03337 รพ.สต.เสาธงชัย 8 ฉบับ
03340 รพ.สต.ขนุน 6 ฉบับ
03341 รพ.สต.นาขนวน 5 ฉบับ
03346 รพ.สต.ทุ่งใหญ่ 2 ฉบับ
03347 รพ.สต.ด่านกลาง 2 ฉบับ
10223 รพ.สต.สสช.โศกขามป้อม 2 ฉบับ
13867 รพ.สต.ท่าสว่าง 7 ฉบับ
23873 รพ.สต. 1 ฉบับ
     

HOME