Untitled Document

รพ.สต.ที่ยังไม่รับหนังสือ

ส่งระบาดเข้าเวป สสอ.ทุกวัน อังคาร และศุกร์ ส่ง 43 แฟ้ม ทุกวันศุกร์ และสิ้นเดือน

pcucode ชื่อ รพ.สต. จำนวนหนังสือไม่ถูกรับ(ฉบับ)
03316 รพ.สต.ตาแท่น 2 ฉบับ
03317 รพ.สต.บึงมะลู 2 ฉบับ
03318 รพ.สต.กุดเสลา 2 ฉบับ
03320 รพ.สต.สังเม็ก 2 ฉบับ
03321 รพ.สต.นากันคม 2 ฉบับ
03322 รพ.สต.ละลาย 1 ฉบับ
03323 รพ.สต.คำโปรย 3 ฉบับ
03324 รพ.สต.โคกเจริญ 2 ฉบับ
03325 รพ.สต.โดนเอาว์ 1 ฉบับ
03326 รพ.สต.ม่วง 4 ฉบับ
03329 รพ.สต.นา 2 ฉบับ
03336 รพ.สต.แก 2 ฉบับ
03337 รพ.สต.เสาธงชัย 1 ฉบับ
03341 รพ.สต.นาขนวน 2 ฉบับ
03344 รพ.สต.เดียงตะวันตก 2 ฉบับ
03345 รพ.สต.โคก 2 ฉบับ
03346 รพ.สต.ทุ่งใหญ่ 2 ฉบับ
03347 รพ.สต.ด่านกลาง 4 ฉบับ
10223 รพ.สต.สสช.โศกขามป้อม 1 ฉบับ
23873 รพ.สต. 2 ฉบับ
     

HOME