ลำดับ
วันที่ส่ง
เลขหนังสือ
เรื่อง
โน้ต
รับแล้ว
ยังไม่รับ
4531 17/09/2019 ที่ ศก 0332/ว 2162 ขออนุเคราะห์รถยนต์ราชการรับทรายกำจัดลูกน้ำ  
4  แห่ง
3   แห่ง
4517 01/09/2019 ศก0332/ว2005 แจ้งแผนเยี่ยมเสริมพลังรพ.สต.ติดดาวปี2562  
13  แห่ง
1   แห่ง
4483 22/08/2019 ที่ศก ๐๓๓๒/ว๑๘๐๖ ตารางการฝึกปฺฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver) ใน รพ.สต.  
30  แห่ง
4   แห่ง
4449 05/08/2019 ที่ ศก ๐๓๓๒/๑๗๓๐ ขอเชิญบุคลากรร่วมเป็นวิทยากรอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver) วันที่ ๑๙ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
32  แห่ง
2   แห่ง
4381 05/08/2019 ที่ ศก ๐๓๓๒/ว๑๗๓๓ ขอแจ้งกำหนดการและเชิญเป้าหมายอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver) วันที่ ๑๙ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
64  แห่ง
4   แห่ง
4347 22/07/2019 ศก 0332/ว1686 ขอเชิญอบรม อบรมวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 
34  แห่ง
0   แห่ง
4312 25/06/2019 ที่ ศก 0332/ว 975 ขอความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  
34  แห่ง
1   แห่ง
4301 21/06/2019 ศก 03332/ว979 ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว  
11  แห่ง
0   แห่ง
4267 21/06/2019 ศก 03332/ว975 ขอเชิญประชุมติตดามผลการดำเนินงาน  
34  แห่ง
0   แห่ง
4233 20/06/2019 ศก0032.302/1439 ขอเชิญประชุมการควบคุมการติดเชื้อ IC 26 และ 27 มิถุนายน 62 ตึกสงฆ์ชั้น3 
34  แห่ง
0   แห่ง
4199 20/06/2019 ศก 0332/ว 956 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ  
34  แห่ง
0   แห่ง
4165 20/06/2019 ศก 0332/ว955 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำฯ  
34  แห่ง
0   แห่ง
4130 17/06/2019 ศก0032/ว927 ขอเชิญเจ้าหน้าที่รับการทดสอบห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (EQA) 18มิถุนายน2562เวลา 13.00น. 
34  แห่ง
1   แห่ง
4096 10/06/2019 ที่ ศก ๐๓๓๒/๘๘๗ ขอเชิญบุคลากรแพทย์แผนไทยเข้าร่วมอบรมฟื้นฟู ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงพยาบาลกันทร 
34  แห่ง
0   แห่ง
4062 10/06/2019 ที่ ศก 0332/ว 967 ขอเชิญร่วมประชุมเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  
34  แห่ง
0   แห่ง
4028 07/06/2019 ที่ ศก ๐๓๓๒/ว๓๗๘ ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๒  
34  แห่ง
0   แห่ง
3926 06/06/2019 ศก 0032/941 แจ้งเเนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปีฯ ในช่วง 6 เดือนหลัง  
34  แห่ง
0   แห่ง
3892 06/06/2019 ศก 0032/940 ขอความร่วมมือตรวสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
34  แห่ง
0   แห่ง
3824 04/06/2019 ที่ ศก ๐๓๓๒/๙๑๙ ขอเชิญอบรมตามโครงการพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคฯปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
68  แห่ง
0   แห่ง
3790 30/05/2019 ศก0332/912 ขอเชิญประชุมคลินิกเกษตรกร 6 มิถุนายน 2562 
34  แห่ง
0   แห่ง
3780 15/05/2019 ศก0332/765 ขอเชิญประชุมวันพยาบาลสากล  
10  แห่ง
0   แห่ง
3746 11/05/2019 ที่ ศก ๐๓๓๒/ ว๗๔๐ สำนั แผนการออกตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  
34  แห่ง
0   แห่ง
3712 03/05/2019 ที่ ศก ๐๓๓๒/ว ๖๖๐ ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุฯ ส่งให้ผู้รับผิดชอบงาน นราวดี แก้วคำ ภายในวันที่ ๔ 
34  แห่ง
0   แห่ง
3711 02/05/2019 ศก0032.016/ว2066 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 วันที่ 18 พ.ค.62 
1  แห่ง
0   แห่ง
3709 09/04/2019 ศก0032.012/ว1787 แจ้งแผนนิเทศ ติดตาม อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 6 มิถุนายน 2562 
2  แห่ง
0   แห่ง