ลำดับ
วันที่ส่ง
เลขหนังสือ
เรื่อง
โน้ต
รับแล้ว
ยังไม่รับ
2537 13/08/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒/ว๗๒๓ โครงการผ่าตัดลอกต้อกระจก พอสว. โรงพยาบาลกันทรลักษ์  
15  แห่ง
19   แห่ง
2503 09/08/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒ /ว๗๑๗ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้ (OSCC) ปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมชั้น ๓ รพ.กันทรลั 
19  แห่ง
15   แห่ง
2474 03/08/2018 ศก03332/ว685 เชิญอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว 9/08/2561 
27  แห่ง
2   แห่ง
2470 01/08/2018 ศก0332/ว682 ขอเชิญคณะกรรมการพี่เลี้ยงรับประเมินรพ.สต.ติดดาว (รพ.สต.กุดเสลา) รับการประเมินวันที่ 3 สิงหาคม 2561 
4  แห่ง
0   แห่ง
2436 24/07/2018 ที่ ศก 0332/ว 623 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก  
31  แห่ง
3   แห่ง
2402 10/07/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒/ ว ๕๘๙ ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ ฯ ปี ๒๕๖๑  
34  แห่ง
0   แห่ง
2368 10/07/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒ /ว๕๘๘ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนเข้ารับการอบรม วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องป 
34  แห่ง
0   แห่ง
2333 09/07/2018 ศก0332/ว580 ประเมินตนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี2562 ส่งข้อมูล ภายใน 10กรกฎาคม2561 
34  แห่ง
1   แห่ง
2299 17/06/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒/ว ๕๒๒ แจ้งกำหนดการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยฯ (รพ.สส.พท.)  
34  แห่ง
0   แห่ง
2265 17/06/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒ /ว๓๗๘ ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๑  
34  แห่ง
0   แห่ง
2197 14/06/2018 ที่ ศก 0332/ว 517 ขอส่งมาตรการเตรียมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก  
68  แห่ง
0   แห่ง
2163 07/06/2018 ที่ ศก 0332/ว 497 ส่งคำสั่งแต่งตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว รพ.สต.ทุกแห่งดาวน์โหลดหนังสือด้วย 
34  แห่ง
0   แห่ง
2129 02/06/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒/ว ๔๑๘ ขอเชิญประชุมการชี้แจงและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห 
34  แห่ง
0   แห่ง
2095 29/05/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒/ว๔๕๗ ขอเชิญร่วมรับการติดตามเยี่ยม คลินิกผู้สูงอายุ/Palliative care/ระบบคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุใน JHCIS  
34  แห่ง
0   แห่ง
2061 22/05/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒/ว๔๔๔ ขอเชิญอาสาสมัครสาธารณสุขสาขาสุขภาพจิตเข้าร่วมอบรม วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. 
34  แห่ง
0   แห่ง
1993 10/05/2018 ที่ ศก 0332/ว 406 มาตรการและแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย  
68  แห่ง
0   แห่ง
1988 08/05/2018 ศก0332/ว381 แจ้งแผนเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาวปี2561  
5  แห่ง
0   แห่ง
1983 08/05/2018 ศก0332/ว384 แจ้งคณะกรรมการเข้าร่วมเยี่ยมเสริมพลังรพ.สต.ติดดาวปี2561  
5  แห่ง
0   แห่ง
1949 08/05/2018 ที่ศก ๐๓๓๒/ว๓๙๓ ขอเชิญอบรมฟื้นฟูนวดไทยสำหรับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบุญประภ 
34  แห่ง
0   แห่ง
1914 07/05/2018 ศก ๐๓๓๒/ว๓๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าวัณโรค ปี ๒๕๖๑ ประชุมวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. 
34  แห่ง
1   แห่ง
1880 02/05/2018 ที่ ศก 0332/ว 373 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลร้านค้าส้มตำ  
34  แห่ง
0   แห่ง
1846 26/04/2018 ที่ ศก 0332/ว 362 ส่งสรุปข้อสั่งการมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1/2561  
34  แห่ง
0   แห่ง
1812 24/04/2018 ศก0332/359 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัย(คลินิกสุขภาพเกษตรกร) ภายใน 30 เมษายน 2561 ผ่านระบบออนไลน์ 
34  แห่ง
0   แห่ง
1778 24/04/2018 ที่ศก ๐๓๓๒/ว ๓๔๐ ขอเชิญอบรมพัฒนาบุคลากรงาน EPI ปี 2561 วันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลำดวนท 
34  แห่ง
0   แห่ง
1771 20/04/2018 ที่ ศก 0332/ว 346 ขอให้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรคไข้มาลาเรีย จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561  
7  แห่ง
0   แห่ง