ลำดับ
วันที่ส่ง
เลขหนังสือ
เรื่อง
โน้ต
รับแล้ว
ยังไม่รับ
3780 15/05/2019 ศก0332/765 ขอเชิญประชุมวันพยาบาลสากล  
7  แห่ง
3   แห่ง
3746 11/05/2019 ที่ ศก ๐๓๓๒/ ว๗๔๐ สำนั แผนการออกตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  
26  แห่ง
8   แห่ง
3712 03/05/2019 ที่ ศก ๐๓๓๒/ว ๖๖๐ ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุฯ ส่งให้ผู้รับผิดชอบงาน นราวดี แก้วคำ ภายในวันที่ ๔ 
26  แห่ง
8   แห่ง
3711 02/05/2019 ศก0032.016/ว2066 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 วันที่ 18 พ.ค.62 
1  แห่ง
0   แห่ง
3709 09/04/2019 ศก0032.012/ว1787 แจ้งแผนนิเทศ ติดตาม อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 6 มิถุนายน 2562 
1  แห่ง
1   แห่ง
3675 08/04/2019 ศก0032.305/663 ขอเชิญประชุมบำรุงรักษาเครื่องตรวจน้ำตาล วันที่ 9 เมษายน 2562 ภาคเช้า ณ ตึกสงฆ์ ชั้น 3 รพ.ก 
30  แห่ง
4   แห่ง
3641 20/03/2019 ที่ ศก 0332/ว 388 ขอเชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอกันทรลักษ์ ปี 2562  
31  แห่ง
3   แห่ง
3607 06/03/2019 ที่ ศก 0332/ว 304 แจ้งผลการประเมินกิจกรรมและค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย  
32  แห่ง
2   แห่ง
3573 28/02/2019 ที่ ศก 0332/ว /282 ส่งคำสั่งแต่งตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
32  แห่ง
2   แห่ง
3559 22/02/2019 ที่ ศก 0332/ว 265 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนากร  
13  แห่ง
0   แห่ง
3525 18/02/2019 ศก0032.008/ว864 บันทึกข้อมูลระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ภายใน 15 มีนาคม 2562 
34  แห่ง
0   แห่ง
3522 15/02/2019 ที่ ศก 0332/ว 239 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนากรใหม่  
3  แห่ง
0   แห่ง
3488 12/02/2019 ศก0032.012/ว623 รพ.สต.สมัครเข้าร่วมดำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดบริการอาชีวอนามัย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
34  แห่ง
0   แห่ง
3454 08/02/2019 ศก ๐๐๓๒/ว๑๒๐ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้หลักสูตรแผนการสอนอบรมพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวั 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 
34  แห่ง
0   แห่ง
3419 04/02/2019 ศก0332/ว78 แจ้งแผนกิจกรรมbike for care ปี 2562  
35  แห่ง
0   แห่ง
3385 01/02/2019 ที่ ศก 0332/ว 167 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
34  แห่ง
0   แห่ง
3351 29/01/2019 ที่ ศก ๐๓๓๒/ ๑๔๙ ขอเชิญอาสาสมัครสาธารณสุขประชุมการดำเนินงานคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค สมองเสื่อมฯ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น 
34  แห่ง
0   แห่ง
3317 29/01/2019 ที่ ศก ๐๓๓๒/ ๑๕๐ ขอเชิญบุคลากรประชุมการดำเนินงานคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมฯ วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห 
34  แห่ง
0   แห่ง
3284 21/01/2019 ศก0332/113 ส่งเจ้าหน้าที่ทดสอบEQA วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม สสอ 
33  แห่ง
0   แห่ง
3216 21/01/2019 ที่ ศก 0332/ว 103 แจ้งแนวทางการดำเนินงานมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2562  
68  แห่ง
0   แห่ง
3182 15/01/2019 ศก 0332/84 เชิญประธาน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้าร่วมประชุม วันที่ 17 ม.ค.62 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 
34  แห่ง
0   แห่ง
3148 15/01/2019 ศก 0332/51 การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน"  
34  แห่ง
0   แห่ง
3114 14/01/2019 ศก 0332/52 เร่งรัดการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นรูปธรรมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  
34  แห่ง
0   แห่ง
3080 09/01/2019 ศก0332/ว46 ขอเชิญ อสม.เข้ารับฟังการบรรยาย  
34  แห่ง
0   แห่ง
3046 02/12/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒/ว ๑๑๙๕ ขอเชิญประชุมการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว LTC อำเภอกันทรลักษ์ ปี ๒๕๖๒ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐น. – ๑๖.๓๐ น.ณ ห้อ 
34  แห่ง
0   แห่ง