ลำดับ
วันที่ส่ง
เลขหนังสือ
เรื่อง
โน้ต
รับแล้ว
ยังไม่รับ
3525 18/02/2019 ศก0032.008/ว864 บันทึกข้อมูลระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ภายใน 15 มีนาคม 2562 
7  แห่ง
27   แห่ง
3522 15/02/2019 ที่ ศก 0332/ว 239 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนากรใหม่  
2  แห่ง
1   แห่ง
3488 12/02/2019 ศก0032.012/ว623 รพ.สต.สมัครเข้าร่วมดำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดบริการอาชีวอนามัย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
24  แห่ง
10   แห่ง
3454 08/02/2019 ศก ๐๐๓๒/ว๑๒๐ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้หลักสูตรแผนการสอนอบรมพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวั 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 
29  แห่ง
5   แห่ง
3419 04/02/2019 ศก0332/ว78 แจ้งแผนกิจกรรมbike for care ปี 2562  
30  แห่ง
5   แห่ง
3385 01/02/2019 ที่ ศก 0332/ว 167 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
32  แห่ง
2   แห่ง
3351 29/01/2019 ที่ ศก ๐๓๓๒/ ๑๔๙ ขอเชิญอาสาสมัครสาธารณสุขประชุมการดำเนินงานคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค สมองเสื่อมฯ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น 
32  แห่ง
2   แห่ง
3317 29/01/2019 ที่ ศก ๐๓๓๒/ ๑๕๐ ขอเชิญบุคลากรประชุมการดำเนินงานคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมฯ วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห 
32  แห่ง
2   แห่ง
3284 21/01/2019 ศก0332/113 ส่งเจ้าหน้าที่ทดสอบEQA วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม สสอ 
33  แห่ง
0   แห่ง
3216 21/01/2019 ที่ ศก 0332/ว 103 แจ้งแนวทางการดำเนินงานมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2562  
68  แห่ง
0   แห่ง
3182 15/01/2019 ศก 0332/84 เชิญประธาน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้าร่วมประชุม วันที่ 17 ม.ค.62 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 
34  แห่ง
0   แห่ง
3148 15/01/2019 ศก 0332/51 การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน"  
34  แห่ง
0   แห่ง
3114 14/01/2019 ศก 0332/52 เร่งรัดการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นรูปธรรมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  
34  แห่ง
0   แห่ง
3080 09/01/2019 ศก0332/ว46 ขอเชิญ อสม.เข้ารับฟังการบรรยาย  
34  แห่ง
0   แห่ง
3046 02/12/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒/ว ๑๑๙๕ ขอเชิญประชุมการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว LTC อำเภอกันทรลักษ์ ปี ๒๕๖๒ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐น. – ๑๖.๓๐ น.ณ ห้อ 
34  แห่ง
0   แห่ง
3012 27/11/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒/ว๑๑๗๖ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประชุมการใช้โปรแกรมรายงานกองทุนตำบลและกองทุน LTC วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่นโ 
34  แห่ง
0   แห่ง
2978 26/11/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒/ว ๑๐๘๖ แจ้งสรุปผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการให้บริการในคลินิกวัคซีนปี ๒๕๖๑ และ เป้าหมายการดำ  
34  แห่ง
0   แห่ง
2972 19/11/2018 ที่ ศก 0332/ว ๑๑๓๒ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม  
6  แห่ง
0   แห่ง
2938 19/11/2018 ศก 0332/ว1139 ขอให้เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติวันที่ 20 พ.ย.2561 
34  แห่ง
0   แห่ง
2904 12/11/2018 ศก 0332ว1035 ขอให้กรอกข้อมูลhis health  
34  แห่ง
0   แห่ง
2870 12/11/2018 ศก 0332/ว1083 ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ปฏิบัติวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
34  แห่ง
0   แห่ง
2836 17/10/2018 ที่ ศก 0332/ว 949 แจ้งดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี พ.ศ. 2561  
34  แห่ง
0   แห่ง
2802 17/10/2018 ที่ศก ๐๓๓๒/ ว๙๕๑ ขอความร่วมมือสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัด เพื่อรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด  
34  แห่ง
0   แห่ง
2786 28/09/2018 ศก0332/880 ขออนุมัตินอ.รับติดดาวกิจตรงรีสอร์ท17กย61  
16  แห่ง
0   แห่ง
2782 28/09/2018 ศก0332/882 ขออนุมัตินอ.ประชุมติดดาวศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ  
4  แห่ง
0   แห่ง