ลำดับ
วันที่ส่ง
เลขหนังสือ
เรื่อง
โน้ต
รับแล้ว
ยังไม่รับ
2836 17/10/2018 ที่ ศก 0332/ว 949 แจ้งดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี พ.ศ. 2561  
22  แห่ง
12   แห่ง
2802 17/10/2018 ที่ศก ๐๓๓๒/ ว๙๕๑ ขอความร่วมมือสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัด เพื่อรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด  
22  แห่ง
12   แห่ง
2786 28/09/2018 ศก0332/880 ขออนุมัตินอ.รับติดดาวกิจตรงรีสอร์ท17กย61  
14  แห่ง
2   แห่ง
2782 28/09/2018 ศก0332/882 ขออนุมัตินอ.ประชุมติดดาวศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ  
3  แห่ง
1   แห่ง
2742 31/08/2018 ศก0332/ว829 รับประเมินชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมActive community วันที่ 7 กันยายน2561 เวลา 13.00น.ณ ศาลาประชาคมบ้าน 
39  แห่ง
1   แห่ง
2708 28/08/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒ /ว๘๐๐ ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภา 
34  แห่ง
0   แห่ง
2674 28/08/2018 ที่ ศก 0332/ว 802 แจ้งนโยบายและข้อสั่งการอาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก  
33  แห่ง
1   แห่ง
2640 27/08/2018 ศก 0332/ว395 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ปฏิบัติวันที่ 31 ส.ค.2651 
34  แห่ง
0   แห่ง
2605 23/08/2018 ศก0332/ว783 ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยน รพ.สต.ติดดาว วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสสอ.กันทรลักษ์ 
34  แห่ง
1   แห่ง
2571 17/08/2018 ที่ ศก.o๓๓๒/ว๗๔๓ ขอเชิญอาสาสมัครสาธารณสุขสาขาสุขภาพจิตชุมชนเข้าร่วมอบรม วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ 
34  แห่ง
0   แห่ง
2537 13/08/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒/ว๗๒๓ โครงการผ่าตัดลอกต้อกระจก พอสว. โรงพยาบาลกันทรลักษ์  
34  แห่ง
0   แห่ง
2503 09/08/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒ /ว๗๑๗ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้ (OSCC) ปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมชั้น ๓ รพ.กันทรลั 
34  แห่ง
0   แห่ง
2474 03/08/2018 ศก03332/ว685 เชิญอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว 9/08/2561 
29  แห่ง
0   แห่ง
2470 01/08/2018 ศก0332/ว682 ขอเชิญคณะกรรมการพี่เลี้ยงรับประเมินรพ.สต.ติดดาว (รพ.สต.กุดเสลา) รับการประเมินวันที่ 3 สิงหาคม 2561 
4  แห่ง
0   แห่ง
2436 24/07/2018 ที่ ศก 0332/ว 623 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก  
34  แห่ง
0   แห่ง
2402 10/07/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒/ ว ๕๘๙ ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ ฯ ปี ๒๕๖๑  
34  แห่ง
0   แห่ง
2368 10/07/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒ /ว๕๘๘ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนเข้ารับการอบรม วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องป 
34  แห่ง
0   แห่ง
2333 09/07/2018 ศก0332/ว580 ประเมินตนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี2562 ส่งข้อมูล ภายใน 10กรกฎาคม2561 
34  แห่ง
1   แห่ง
2299 17/06/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒/ว ๕๒๒ แจ้งกำหนดการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยฯ (รพ.สส.พท.)  
34  แห่ง
0   แห่ง
2265 17/06/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒ /ว๓๗๘ ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๑  
34  แห่ง
0   แห่ง
2197 14/06/2018 ที่ ศก 0332/ว 517 ขอส่งมาตรการเตรียมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก  
68  แห่ง
0   แห่ง
2163 07/06/2018 ที่ ศก 0332/ว 497 ส่งคำสั่งแต่งตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว รพ.สต.ทุกแห่งดาวน์โหลดหนังสือด้วย 
34  แห่ง
0   แห่ง
2129 02/06/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒/ว ๔๑๘ ขอเชิญประชุมการชี้แจงและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห 
34  แห่ง
0   แห่ง
2095 29/05/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒/ว๔๕๗ ขอเชิญร่วมรับการติดตามเยี่ยม คลินิกผู้สูงอายุ/Palliative care/ระบบคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุใน JHCIS  
34  แห่ง
0   แห่ง
2061 22/05/2018 ที่ ศก ๐๓๓๒/ว๔๔๔ ขอเชิญอาสาสมัครสาธารณสุขสาขาสุขภาพจิตเข้าร่วมอบรม วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. 
34  แห่ง
0   แห่ง