Untitled Document

รายงานหนังสือค้างรับ

รหัส รพ.สต. ชื่อ รพ.สต. จำนวนหนังสือ ค้างรับ รับหนังสือ
13867 รพ.สต.ท่าสว่าง 3 ฉบับ  รับ click here
10223 สสช.บ้านโศกขามป้อม 46 ฉบับ  รับ click here
03347 รพ.สต.ด่านกลาง 18 ฉบับ  รับ click here
03346 รพ.สต.ทุ่งใหญ่ 14 ฉบับ  รับ click here
03345 รพ.สต.บ้านโคก 4 ฉบับ  รับ click here
03344 รพ.สต.เดียงตะวันตก 7 ฉบับ  รับ click here
03341 รพ.สต.นาขนวน 6 ฉบับ  รับ click here
03339 รพ.สต.ชำเม็ง 3 ฉบับ  รับ click here
03337 รพ.สต.เสาธงชัย 9 ฉบับ  รับ click here
03336 รพ.สต.แก 33 ฉบับ  รับ click here
03335 รพ.สต.โนนสำราญ 4 ฉบับ  รับ click here
03332 รพ.สต.ชำ 2 ฉบับ  รับ click here
03331 รพ.สต.ท่าพระ 5 ฉบับ  รับ click here
03329 รพ.สต.บ้านนา 7 ฉบับ  รับ click here
03326 รพ.สต.ม่วง 3 ฉบับ  รับ click here
03323 รพ.สต.คำโปรย 3 ฉบับ  รับ click here
03322 รพ.สต.ละลาย 3 ฉบับ  รับ click here
03321 รพ.สต.นากันตม 16 ฉบับ  รับ click here
03320 รพ.สต.สังเม็ก 3 ฉบับ  รับ click here
03318 รพ.สต.กุดเสลา 42 ฉบับ  รับ click here
03317 รพ.สต.ถนนวิหาร 4 ฉบับ  รับ click here
03316 รพ.สต.ตาแท่น 26 ฉบับ  รับ click here